Số ký hiệu : 5014/BGDĐT-NGCBQLGD

Trích yếu : Thông tin, tuyên truyền về cải cách chính sách tiền lương

Lĩnh vực : Phòng TCCB

Loại văn bản : Công văn

Ngày Xuất bản : 01/11/2018